Rregullat e Udhëtimit

KONTRATA MBI UDHËTIMIN DHE RREGULLAT E PËRGJITSHME TË UDHËTIMIT LIDHUR ME ARANZHMANET TURISTIKE DHE UDHËTIMET TË TJERA

1. OBJEKTI I KONTRATËS

Objekt i kësaj kontrate është rregullimi i raporteve të dyanshme kontraktuale në mes të TRAVEL AGENCY FIBULA”  Prishtinë me adresë në Rr. Nëna Terezë nr.45 (në tekstin e mëposhtem do t’i referohemi si organizator) dhe UDHETARIT/VE (në tekstin e mëposhtem do t’i referohemi si udhëtar), respektivisht kontraktuesit e udhëtimit lidhur me kontraktimin e aranzhmanit turistik.

Kjo kontratë  përrmban edhe rregullat e përgjitshme të udhëtimit lidhur me aranzhmanet turistike dhe thirret në paketat e aranzhmaneve turistike  që përrmbajnë gjitha karakteristikat dhe shë- nimet e përcaktuara lidhur me aranzhmanin turistik.

Kontrata konsiderohet e obligueshme  pasi  që ta ketë nënshkruar punëtori i agjensionit (punëtori i “TRAVEL AGENCY FIBULA” Kosova ose çfaredo ndërmjetesuesi zyrtar që ka marrëveshje me organizatorin lidhur me shitjen e  aranzhmaneve të organizatorit), dhe udhëtari në anën tjetër. Kontrata bëhet e plotfuqishme vetëm pasi që të nënshkruhet nga ana e palëve të lartëcekura, dhe pasi që të jetë paguar çmimi përfundimtar, apo nëse është shprehimisht e përcaktuar me kontratë pagesa e pjesshme por me kushtin që udhëtari të siguroj dokumentacionin e nevojshem që vërteton se pagesa do të realizohet në tërësi në datën e parapar me kontratë. Udhëtari lidhur me udhëtimin mund të lajmërohet në të gjitha pikat e “TRAVEL AGENCY FIBULA” Kosova personalisht, përmes telefonit, me internet apo në çfarëdo forme tjetër elektronike. Me rastin e lidhjës së kontratës, udhëtari eshte i obliguar qe t’i siguroj organizatorit gjitha shënimet e tija personale të sakta dhe të nevojshme lidhur me udhëtimin. Udhëtari garanton se i ka ofruar gjitha shënimet e tija personale për të sakta që shërbejnë si të nevojshme lidhur me udhëtimin e organizaur, dhe pranon gjitha detyrimet që rrjedhin nga kjo kontratë dhe gjitha ligjeve tjera në fuqi. 

2. LAJMËRIMI, REZERVIMI DHE PAGESA

Udhëtari për udhëtim duhet të paraqitet në “TRAVEL AGENCY FIBULA” Prishtina i cili paraqitet në cilesinë e organizatorit apo  në të gjitha agjencionet e autorizuara lidhur me shitjën e aranzhmaneve turistike të organizatorit (në tekstin e mëposhtëm do t’i referohemi si ndërmjetësues) dhe ate personalisht, me telefon, me internet apo në çfaredo forme tjetër elektronike. Kur ndërmjetësuesi në vërtetimin për udhëtim nuk i shënon veçoritë e ndërmjetësuesit është përgjegjës për zbatimin e programit të udhëtimit si organizator.

Lajmërimi bëhet i plotfuqishëm kur të është vërtetuar përmbyllja e kontratës me shkrim, vërtetimet mbi udhëtimin (në tekstin e mëposhtëm do t’i referohemi si kontrata nëse në programin e udhëtimit nuk është përcaktuar në mënyrë tjetër. Nëse udhëtari nuk e bën pagesën në tërësi, në afatin e caktuar, konsiderohet që udhëtimi është anuluar  dhe nu ka drejtë të kërkoj kthimin e paradhënies sipas rasteve në vijim:

1.ARANZHMANET TË TJERA TURISTIKE,
pagesa bëhet gjatë rezervimit, pra menjëher, pa mundësi të realizimit të pageses me këste.

2.EARLY BOOKING
( REZERVIM I HERSHËM), avans 30%, pjesa e dytë paguhet 40% pas një muaji, përfundimisht (15) ditë para udhëtimit paguhen 30%, dhe konsiderohet se pagesa është realizuar në tërësi.

3. OBLIGIMET DHE TË DREJTAT E ORGANIZATORIT:
Të drejtat dhe obligimet e organizatorit janë:
1) udhëtarit t’i jap kontratën e udhëtimit,
2) udhëtari të ketë në dispozicion programin e udhëtimit si dhe kushtet e përgjithshme të udhëtimit; 

3) udhëtarit t’i ofrohen sigurime të cilat përbëhen nga:
3.1) sigurimi shëndetësor i udhëtarit i cili bëhet për periudhën e qëndrimit jashtë vendit,
3.2) sigurimi i bagazhit, sigurimi për pasojat nga fatkeqësitë, si dhe sigurimi në rast të anulimit te udhëtimit; PO   ose    JO

4) të përkujdeset mbi të drejtat dhe interesat e udhëtarit në pajtim me praktikën e mirë afariste në këtë

5) Udhëtarit t’i bëhet pagesa adekuate e dëmshpërblimit në rast se paraqitet ankesa e shkruar në kohën e duhur për shkak të mospërmbushjes së pjesërishme apo të plotë të shërbimeve të cekura në programin e udhëtimit;

6) Organizatori nuk garanton dhe nuk mban përgjegjesi për sherbimet që udhëtarit i ofrojnë personat e tretë gjatë udhëtimit;

7) Organizatori i udhëtimit mund të heq dorë nga kontrata pa detyrimin e shpërblimit të demit edhe kurr numri minimal i udhëtarëve për udhëtim nuk është plotësuar me konditë me kusht që udhëtari të jetë njoftuar në afatit e parapar kohor. Organizatori mund të heqë dorë pjesërisht apo plotësisht nga kontrata nëse lindin rrethana të jashtëzakonshme të cilat po të ekzistonin në momentin e lidhjës së kontratës do të përbënin shkak për organizatorin për moslidhjen e kontratës. Në rastin e heqjes dorë nga kontrata para zbatimit të saj, organizatori duhet të kthejë në tërësi atë që ka marrë nga udhëtari. Në qoftëse organizatori ka hequr dorë nga kontrata gjatë  kohës së zbatimit të saj ka të drejtë të kërkoj shpërblim për shërbimet e kontraktuara të realizuara.

8) Të gjitha informatat dhe shërbimet që nuk janë të parapara me kontratë lidhur me aranzhmanet turistike apo që nuk kan për objekt aranzhmanin turistik të kontraktuar ose veçoritë e saja dallohen nga aranzhmani turistik i kontraktuar, organizatori nuk është i obliguar të jep përgjegjësi dhe nuk mund të shërbejnë si objekt i ankesës apo reklamimit nga ana e udhëtarit

4. OBLIGIMET DHE TË DREJTAT E UDHËTARIT:
Është e drejtë dhe obligim i udhëtarit që:
1) në tërësi të informohet me programin e udhëtimit, kushtet e përgjithshme të udhëtimit dhe të sigurimit, të cilat me rastin e përmbylljes së kontratës (në emër të vet dhe në emër të shfrytëzuesit për nevojat e të cilit përmbyllë kontratën) vërteton duke pranuar klauzolën me deklaratën: "Jam i njoftuar me programin dhe kushtet e përgjithshme të udhëtimit dhe në tërësi i pranoj. Vërtetoj që më është ofruar sigurimi i udhëtimit", 

2) të paguhet shuma e caktuar e aranzhmanit turistik sipas marrëveshjes me organizatorin në kushtet dhe në mënyrën e parashikuar në programin e udhëtimit, 

3) organizatorit t’i dorëzohen me kohë të gjitha informatat si dhe dokumentet e duhura të nevojshme për organizimin e udhëtimit,

4) garanton që ai, dokumentet e tij, bagazhet etj i përmbushin kushtet e caktuara sipas ligjeve të vendit tonë, vendit tranzit si dhe vendit të destinuar (ligjet kufitare, doganore, sanitare, monetare, aviokompanive dhe ligje të tjera),

5) të paguaj dëmshpërblimin të cilin ja shkakton organizatorit apo personave te tretë në rast se thyhen ligjet apo rregullat tjera si dhe të këtyre kushteve

6) Udhëtari duhet t’i jap shënimet e sakta personale (adresa, nr.telefonit: fiks dhe mobil,email). Në rast se nuk mundet të kontaktohet udhëtari për shkak të ndonjë ndërrimi të udhëtimi, atëherë organizatori nuk merë përsipër kompensim adekuat. Të gjitha shpenzimet mbi veti i merrë udhëtari.

7) Dispozitat materiale për realizimin e të drejtave dhe përmbushjën e obligimeve të udhëtarit vlejnë sikur ato për organizatorin nga pika 3.8 e kësaj rregulloreje.

5. ÇMIMI DHE PËRMBAJTJA E PROGRAMIT TË UDHËTIMIT:
Çmimet janë në valutë të huaj, sipas vendit ku bëhet rezervimi, ndërsa pagesa përfundimtare bëhet në EURO sipas kursit të shitjes në ditën e pagesës, përveç nëse në programin e udhëtimit nuk është parashikuar ndryshe. Çmimet janë formuar në bazë të politikës punuese të organizatorit dhe nuk mund të jenë objekt i ankimit/reklamimit. Organizatori mund të parashikoj që shërbimet të cilat shfrytëzohen kryesisht në vendet e huaja, udhëtari/klienti i paguan direkt ino-partnerit. Udhëtimi turistik përfshin së paku kombinimin e dy shërbimeve vijuese: shërbimin e transportit, udhëheqësin turistik-përcjellësin, vendosjen, ushqimin apo përgatitjen e tij si dhe organizimin e udhëtimit, shërbime këto për të cilat është çmimi i definuar në programin e udhëtimit. Në rast se është cekur në programin e udhëtimit, udhëtimi turistik mund të përmbaj edhe taksat e aeroportit, si dhe harxhimet e udhëheqësit profesionist si dhe lokal etj.

Çmimi i aranzhmanit (përveç nëse nuk ka marrëveshje tjetër) nuk përfshin: 
1) taksa e qytetit (city tax)
2) harxhimet për marrjen dhe dhënien e vizës, 
3) shëtitjet fakultative dhe biletat për objektet të cilat vizitohen, 
 4) sigurimi në udhëtim.
5) shërbime shtesë: shërbimi në dhomë, shfrytëzimi i barit të dhomës, mjetet klimatizuese, wi-fi ,sportive, mjekësore, shërbimet telefonike etj). Të gjitha llojet e shërbimeve të veçanta (dhomë një shtretëshe, shujtat shtesë etj) udhëtari i paguan veçmas dhe është i obliguar ti porosit me rastin e lajmërimit të udhëtimit. Nëse udhëtari kërkon shërbim të veçantë në kohën e udhëtimit, të njëjtën e paguan përfaqësuesit e ino partnerit në valutën e vendit në të cilin gjendet, gjegjësisht personit i cili i jep shërbimet. Organizatori nuk mund të jetë përgjegjës për shërbimet fakultative si dhe shërbimet tjera të bëra me kërkesë të udhëtarit e të cilat i bën dhe paguan ino-partneri, gjegjësisht personi i cili i jep këto shërbime të cilat nuk janë të përfshira në programin e udhëtimit.

6. RRITJA E ÇMIMIT DHE E DREJTA PËR ANULIMIN PËR SHKAK TË RRITJES SË ÇMIMIT:
Organizatori i udhëtimit mund të kërkoj rritje të çmimit të akorduar nëse pas përmbylljes së kontratës ka pas ndryshime në kursin e këmbimit: valutat vendase në krahasim me valutën e paraqitur në çmimore si dhe në të gjitha rastet tjera të ndryshimit të kursit të këmbimit në krahasim me valutën e publikuar në programin e udhëtimit, në ndryshimet e tarifave të transportuesit. Për rritjen e çmimit te publikuar deri në 10% nuk nevojitet pajtimi i udhëtarit, ndërsa rritja e çmimit mund të vlejë vetëm për shërbimet të cilat nuk janë të paguara nga ana e udhëtarit. Nëse rritja e çmimit total është më shumë se 10%, udhëtari mundet që përmes dorëheqjes së shkruar të anuloj kontratën pa obligim të dëmshpërblimit, mirëpo më së largu në afat të 24 orëve pas dorëzimit të lajmërimit me shkrim ku bëhet informimi se rritja e çmimit është shkaku, në këtë rast ka të drejtën e kthimit të mjeteve të cilat i ka paguar te organizatori. Nëse në afatin e lartpërmendur udhëtari nuk e bën lajmërimin me shkrim te organizatori për tërheqjen e tij nga kontrata, konsiderohet që ai është në pajtim me çmimin e ri.

7. KATEGORIZIMI DHE PËRSHKRIMI I SHËRBIMEVE:
Objektet e vendosjes të ofruar dhe mjetet e udhëtimit etj në programet e organizatorit janë të përshkruar sipas kategorizimit zyrtar të vendit në kohën e publikimit të programit të udhëtimit. Ushqimi, komfori dhe shërbimet tjera janë të kategorizuara sipas ligjeve lokale-nacionale nga ana e drejtorive turistike, ndërsa standardet e vendosjes dhe shërbimeve janë të ndryshme dhe nuk krahasohen sipas destinimeve.

8. VENDOSJA, TRANSFERI DHE TRANSPORTI:
Përpos nëse udhëtari nuk ka marrëveshje për vendosje me kërkesa të veçanta, do të pranojë çfarëdo vendosje të regjistruar zyrtarisht në objektin e vendosjes të përshkruar në programin e udhëtimit. Udhëtari do të ketë përsipër përgjegjësin për informimin dhe rregullat e sjelljes në pjesë të caktuara objektin e vendosjes të cilat mund të vlejnë për deponimin e të hollave apo gjërave të tjera me vlerë, sjellja e ushqimeve apo pijeve në dhomë, respektimi i rendit, mos mundësia e vendosjes në dhomë para kohës së caktuar, obligimin për ta liruar dhomën në kohë të caktuar etj. Organizatori nuk mund të jetë përgjegjës për dëmet të cilat janë shkaktuar për mosrespektim të rregullave dhe rendit. Nëse nuk është arritur marrëveshje tjetër, vendosja e udhëtarit në objekt në kohën më të hershme mund të bëhet pas orës 14:00 në ditën e fillimit të shfrytëzimit të shërbimeve ndërsa braktisja e objektit bëhet më së voni deri në 11:00 në ditën e përfundimit të shfrytëzimit të shërbimeve. Këto orare ndryshojnë mvarësisht sipas rregulloreve të hoteleve. Principet dhe rregullat e duhura do të aplikohen për transport dhe transfer të udhëtarëve.

9. DOKUMENTET E UDHËTIMIT:
Udhëtari i cili lajmërohet për udhëtim, duhet të posedoj dokumente valide të udhëtimit të kërkuara nga shteti i cili vizitohet, dhe validiteti i dokumentit të udhëtimit duhet të jetë së paku 6 muaj nga dita e kthimit. Organizatori nuk merrë përgjegjësi për udhëtarin i cili nuk posedon dokumente valide për udhëtim, apo ndaj të cilit në çfaredo mënyre mund të vërtetohet në pikë kalimet kufitare se nuk posedon dokumente valide të udhëtimit, në raste të tilla udhëtari mban përgjegjësi personalisht, dhe udhëtimi i tij do të anulohet, dhe nuk do të ketë drejtë në kthimin e të hollave dhe kërkim të dëmshpërblimit.

Në rast që gjatë udhëtimit, udhëtari i humb apo i vidhën dokumentet, apo në çfaredo mënyre tjetër i asgjësohen dokumentet e udhëtimit, është përgjegjësi e udhëtarit t’i siguroj dokumentet e reja dhe të merret me procedura të nevojshme administrative, organizatori nuk bartë përgjegjësi në raste të tilla.

Sygjerohen të gjithë udhëtarët që para udhëtimit në shtetin konkret, që të informohen personalisht lidhur me shtetin ku udhëtojnë, përmes web-faqës së MPJ- http://www.mfa-ks.net/.

Lidhur me kushtet për sigurimin e vizave të udhëtimit, duhet të informohet udhëtari personalisht, duke siguruar informatat konkrete lidhur me shtetin ku kërkohet viza e udhëtimit, dhe të sigurojnë vizën e udhëtimit për aranzhmanet e udhëtimit ku në program kërkohet që viza e udhëtimit të sigurohet nga udhëtari.

Në rast se udhëtimi nuk mund të realizohet për shkak të arsyeve të dhëna, atëherë aplikohen urdhëresat e pikës 10-të këtyre kushteve.

10. ANULIMI APO NDRYSHIMI I PROGRAMIT TË UDHËTIMIT NGA ANA E ORGANIZATORIT:
Organizatori, mund të anulojë udhëtimin pjesërisht apo plotësisht, në rast të rrethanave të jashtëzakonshme të cilat po të ekzistonin në kohën e publikimit të programit të udhëtimit do të ishin arsyetim i drejtë për të mos publikuar programin dhe të mos nënshkruante kontratat. Nëse në programin e udhëtimit nuk është e cekur veçmas, për t’u realizuar udhëtimi, numri më i vogël i udhëtarëve të lajmëruar në mjetin e udhëtimit të caktuar duhet të jetë: Minimum 80%

Organizatori mban të drejtën për ndryshimin e ditës apo orës së udhëtimit, si dhe të drejtën për ndryshimin e drejtimit të udhëtimit, në rast të ndryshimit të kushteve të udhëtimit (ndryshimi i orarit të fluturimeve, gjendja e sigurisë në shtet të caktuar, apo rrethana tjera të jashtëzakonshme), pa obligim të pagesës së dëmit, gjegjësisht pagesën e çfarëdo kompensimi të udhëtarit.

Vendosja e akorduar mund të ndryshohet vetëm me vendosje në objekt tjetër të kategorisë së njëjtë apo më të lartë, që shkon në llogari të organizatorit.( Hotel, Akomodim).

Udhëtari është i obliguar të pranojë ndërrimin e vendosjes në objekt tjetër të kategorisë së njëjtë apo më të lartë në të njëjtin vend. Vendosja në objekte të kategorisë më të ulët mund të bëhet vetëm me pajtimin e udhëtarit si dhe bëhet pagesa e dëmshpërblimit në përputhshmëri me uljen e kategorisë së objektit të vendosur.

Organizatori nuk e merr përgjegjësinë për ndryshimin e programit të udhëtimit me rastin e rrethanave të paparashikueshme dhe të mbi fuqive gjatë udhëtimit. Në qoftë se udhëtimi për shkaqe të arsyeshme ndërpritet, organizatori ka të drejtë për pagesë për shërbime të cilat janë dhënë në të vërtetë.

Organizatori është i autorizuar të anulojë udhëtimet në rast të mos lajmërimit të mjaftueshëm të udhëtareve, ku është i obliguar që të lajmëroj udhëtarët më së largu (5) ditë para datës së udhëtimit të parashikuar, në mënyrë që ti kthehen mjetet e paguara në tërësi më së largu (15) ditë nga dita e anulimit.

11. TËRHEQJA E UDHËTARIT NGA UDHËTIMI:
Udhëtari ka të drejtë të tërhiqet nga udhëtimi, në raste të tilla udhëtari është i obliguar të njoftoj me shkresë organizatorin e udhëtimit. Data e pranimit të shkresës me njoftim të anulimit paraqet bazën për llogaritje të kompensimit të organizatorit ndaj udhëtarit, kompensimi llogaritet në përqindje në krahasim me çmimin total të udhëtimit, dhe atë si vijon:
- 60 euro plus kosto aktuale  nëse udhëtimi anulohet më shumë se 60 ditë para nisjes,

- 15% plus kosto aktuale nëse udhëtimi anulohet 60 ditë para nisjes së udhëtimit,
- 25 % plus kosto aktuale nëse udhëtimi anulohet 59 deri 45 ditë para udhëtimit,

- 50 %plus kosto aktuale nëse udhëtimi anulohet 44 deri 28 ditë para udhëtimit,
- 85 % nëse udhëtimi anulohet 27 deri 11 ditë para ditë para udhëtimit,
- 100 % nëse udhëtimi anulohet 10 ditë para e më pak apo pas fillimit të udhëtimit.

Udhëtari nuk ka të drejtë të kërkoj zbritje të çmimit të aranzhmanit nëse çmimi për ndonjë arsye pëson ulje. Kjo ështe e rëndësishme meqenëse konfirmimi i çmimit me organizatorin bëhet në momentin e rezervimit, saktësisht me rastin e pagesës së parë.

Ndryshimi i datës së vendosur të udhëtimit, gjegjësisht objektit të vendosjes, dhomës apo apartamentit konsiderohet si tërheqje e udhëtarit nga udhëtimi. Udhëtari është i obliguar që të i’a kompensoj organizatorit vetëm harxhimet e vërteta, gjegjësisht harxhimet e bëra përderisa te anulimi ka ardhur për shkaqe të cilat nuk ka mund t’i parasheh, t’i mënjanoj apo t’ju ik, dhe atë sëmundjet apo vdekja: e udhëtarit, bashkëshortit-es, motrës/vëllait, kushëririt të parë, apo thirrja për obligim ushtarak të udhëtarit apo si dhe fatkeqësi të shpallura zyrtarisht. Për rastet e lartpërmendura udhëtari është i obliguar të jap dëshmi të dokumentuara organizatorit.

 12. KUSHTET E UDHËTIMIT GJATË PANDEMISË, TËRMETEVE, VËRSHIMEVE, PËRMBYTJET ETJ).
Gjatë udhëtimit në kohën e korona virusit, udhëzohet udhëtari që paraprakisht të informohet rreth kushteve epidemiologjike që zbatohen për udhëtarët nga Republika e Kosovës në shtetin ku synohet të realizohet udhëtimi.

Në rast se udhëtari, udhëton me dokumentacion të Republikës së Kosovës, në vendet e Bashkimit Europian ose i njejti është i pajisur me shtetësi apo vendqendrim të ndonjë shteti të Bashkimit Europian, udhëzohet që para rezervimit të informohet në ambasadën përkatëse të shtetit ku synohet udhëtimi rreth kushteve të udhëtimit, karantinimit të mundshëm në atë shtet, apo ndalesës se hyrjes në shtetin e synuar përshkak kushteve restriktive që mund të zbatojnë këto shtete ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës. Disa nga informatat e nevojshme për udhëtimet në shtetet e Bashkimit Evropian mund të merren edhe në këtë webfaqe: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_en

por këshillohen udhëtaret që gjithsesi të informohen edhe në ambasadat përkatëse të shteteve ku synohet udhëtimi.

Udhëtarët në rast të dështimit të udhëtimit do të pajisen me voucher me data të validitetit nga ......................,..................... të cilët mund t’i shfritëzojnë në rast se udhëtimi i planifikuar dështon përshkak të rrethnave të krijuara nga pandemia, virusi Covid-19.

Udhëtarët duhet të jenë të vetëdijshëm se situata epidemiologjike mund të ndryshojë në çdo moment.

12. REKLAMIMI:
Nëse shërbimet nga programi i udhëtimit nuk janë realizaur në tërësi, udhëtari mund të kërkoj kompensim në ndryshim, përderisa organizatorit i dorëzon ankesën e shkruar dhe të arsyetuar. Secili udhëtar – bartës i kontratës ankesën e bën veçmas, pasi që organizatori nuk do të pranoj në shqyrtim ankesat grupore-reklamimin.

Procedurat me rastin e ankesës:
- Udhëtari është i obliguar që në vendin e vendosjes të cekë ankesën për shërbimin joadekuat, përfaqësuesit të organizatorit apo personit të autorizuar të ofrimit të shërbimeve. Udhëtari është i obliguar të bashkëpunoj me përfaqësuesin e organizatorit si dhe me ndërmjetësuesin e shërbimeve të ofruara me qëllim të mirë në mënyrë që të mënjanohen arsyet e ankesës. Nëse udhëtari në vendqëndrim nuk pranon zgjidhjen e ofruar e cila i përshtatet shërbimit të paguar, organizatori nuk do të bëj kompensimin në reklamimin e udhëtarit, - në rast se shkaku i ankesës nuk është eliminuar aty për aty, udhëtari me përfaqësuesin e organizatorit apo ndërmjetësuesin e shërbimeve do të shkruajnë vërtetimin në dy kopje të cilën e nënshkruajnë të dy palët. Udhëtari mban një kopje të këtij vërtetimi.

Në rast se shkaku i ankesës është mënjanuar në vendin e ngjarjes udhëtari është i obliguar të nënshkruaj vërtetimin për të njëjtin, e në të kundërtën fakti që ka vazhdua shfrytëzimin e zgjedhjes së ofruar, konsiderohet që programi i udhëtimit është realizuar në tërësi.

- më së vonit (8) ditë prej kthimit nga udhëtimi, nëse arsyeja e ankesës nuk është mënjanuar në vendin e ngjarjes, udhëtari ka të drejtë të bëjë ankesën e shkruar organizatorit me bashkëngjitjen e vërtetimit si dhe llogarive eventuale për pagesën e harxhimeve shtesë. Organizatori është i obliguar që të merr në shqyrtim vetëm ankesat e arsyetuara të dokumentuara dhe në afat.

- Organizatori është i obliguar që të i’a dorëzoj udhëtarit përgjigjen e shkruar në afat prej (15) ditëve që nga data kur është pranuar ankesa. Organizatori do të zgjedh vetëm ato ankesa, arsyen e të cilave nuk ka qenë e mundur ta mënjanoj me rastin e udhëtimit. Nëse udhëtari pranon propozimin e organizatorit, është i obliguar që të nënshkruaj vërtetimin mbi pagesën e kompensimit me klauzën që udhëtari nuk ka kurrfarë kërkesa tjera në çfarëdo baze nga organizatori.

- derisa organizatori në afatin e lartpërmendur nuk e sjell përgjigjen e shkruar, udhëtari nuk ka të drejtë të ketë ndërmjetësimin e çfarëdo personi tjetër, instituteve gjyqësore apo dhënia e informatave në mjete publike. Kompensimi në ankes mund të arrij vetëm shumën për pjesën e reklamuar të shërbimit, nuk do të përfshijë shërbimet e shfrytëzuara, si dhe të arrij vlerën e plotë të programit të udhëtimit.

13. VALIXHET:
Bartja e valixheve ka një rëndësi të caktuar të cilën përcakton avion-kompania, pesha e lejuar është pa pagesë. Mbipesha e valixheve paguhet nga udhëtari sipas çmimeve të caktuara nga aviokompania. Kur është fjala për transport me autobus udhëtari ka të drejtë të ketë  valixhe. Fëmijët deri në moshën 2 vjeçare nuk kanë të drejtë për bagazh pa pagesë.

Organizatori i udhëtimit nuk merr përsipër përgjegjësin për bagazhin e humbur, të dëmtuar apo të vjedhur. Udhëtari është i obliguar të përkujdeset për gjërat e veta të cilat i ka në mjetin transportues, për dhënien, gjegjësisht marrjen e bagazhit të cilin e ka dorëzuar te transportuesi gjegjësisht në vendin e vendosjes. Të gjitha të drejtat e tij të përmendura udhëtari i realizon direkt nga transportuesi, ofruesi i shërbimeve për vendosje etj., si dhe sipas ligjeve internacionale dhe ligjeve vendore. Në rast të humbjes së valixheve, udhëtari është i obliguar që nga momenti që ka kuptuar se i kanë humbur valixhet, që në vendin e ngjarjës të lajmëroj humbjen e valixheve duke i’u drejtuar përfaqësuesit të transportit, dhe të udhëzohet nga ai lidhur me procedurat e nevojshme, agjensioni nuk është përgjegjës për transportimin dhe sigurimin e valixheve, dhe rekomandon që para udhëtimit të bëhet sigurimi i tyre, përgjegjëse për transportimin e valixheve është aviokompania.

14. LIGJET DOGANORE DHE VALUTORE:
Udhëtari është i obliguar që rreptësisht t’i respektoj ligjet doganore dhe valutore vendore, si në Kosovë, vendeve transite si dhe të vendeve ku do të qëndroj, kështu që në rast të mos mundësisë për vazhdimin e udhëtimit të gjitha pasojat dhe harxhimet i merr vet udhëtari.

Udhëzohet udhëtari që të informohet paraprakisht personalisht lidhur me ligjet doganore të vendeve të udhëtimit, dhe të informohet gjithashtu edhe mbi kurset valutore në vendet ku parashihet të udhëtohet dhe valutat e vendeve të udhëtimit.

15. LIGJET E SHËNDETËSISË:
Udhëtimet nëpër shtete  në të cilat vlejnë rregulla të veçanta ku përfshihet vakcionimi i obliguar apo pajisja me dokumente të caktuara, nënkupton obligimin e udhëtarit për të bërë vakcionimin e duhur apo vërtetimin adekuat mbi të. Gjithashtu edhe gratë shtatzënë nuk munden të udhëtojnë pa vërtetimin e dhënë nga mjeku adekuat.

Udhëzohet udhëtari që paraprakisht të njoftoj organizatorin mbi gjendjen e tij shëndetesore, që të informohet nga organizatori se nëse ka nevojë për ndërrmarjen e veprimeve mjekësore paraprake preventive si shkak i ( sëmundjeve kronike, alergji etj) para udhëtimit sipas rregullave që vlen për shtetin e udhëtimit dhe kushtet atmosferike në atë vend. ( udhëzimi është i preferushëm, por jo edhe i obligueshëm, udhëtari mund të informohet edhe personalisht mbi këto kushte në shtetin ku udhëton, dhe organizatori nuk mban pergjegjësi për keqësimin e gjendjes shëndetësore të udhetarit gjatë udhëtimit). Udhëtari duhet gjatë rezervimit të informoj agjencionin për kushtet e veçanta fizike ( çfarëdo lloji i invaliditetit, apo pamundësis së pjesshme për levizje si shkak i moshës së shtyer apo çfarëdo anomalie tjetër).

16. SIGURIMI:
Organizatori i udhëtimit është i obliguar që t’i ofroj udhëtarit mundësin për sigurimin e policës së sigurimit shëndetësor gjatë qëndrimit jashtë vendit, si dhe sigurimin e bagazhit, sigurimin për pasoja nga aksidentet, si dhe sigurimin nga anulimi i udhëtimit. Nëse refuzohen nga udhëtari, atëherë organizatori nuk merë përsipër pagesat e bëra nga ana udhëtarit. Sigurimi bëhet sipas kushteve të kompanis së sigurimeve dhe ne nuk marrim përgjegjësi lidhur me këtë çështje.

17. LIRIMET:
Kushtet të cilat vlejnë për lirime te fëmijët, si dhe benificionet tjera të cilat janë te cekura veçmas në programin e udhëtimit janë të determinuar nga ana e hotelerisë si dhe ofruesve të tjerë të shërbimeve si dhe të njëjtat duhet të interpretohen në mënyrë restriktive (p.sh për fëmijët në moshë deri 2 vjeçare, është relevante data kalendarike kur fëmija i mbush 2 vjet dhe asnjë ditë më tej dhe kjo vlen edhe për periudhën e kohëzgjatjes së udhëtimit, gjithashtu mirren parasysh mosha prej datës së datëlindjes). Datës së nisjes dhe kthimit.

18. UDHËTIMET INDIVIDUALE ’’SIPAS KËRKESËS”:
Te ‘”rezervimet sipas kërkesës” individuale organizatorit i paguhen harxhimet për kohën e angazhuar dhe harxhime të tjera (telefoni, faksi, e-mail etj). Për udhëtimin „sipas kërkesës” bëhet pagesa e depozitimit prej 15 €. Nëse rezervimi „sipas kërkesës” pranohet nga ana e udhëtarit atëherë depozita zbatohet në aranzhman. Nëse rezervimi nuk pranohet nga ana e udhëtarit, atëherë depozita nuk kthehet.

19. MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE:
Të gjitha shënimet personale udhëtari i jep në mënyrë vullnetare, të cilat shërbejnë si të nevojshme lidhur me procedurat për realizimin e aranzhamnit turistik që zgjedhë udhëtari, dhe destinimi i përdorimit të tyre do të jetë i nevojshëm vetëm për këtë arsye, dhe gjithashtu edhe për realizimin e komunikimit te nevojshëm në mes të organizatorit dhe udhëtarit lidhur me aranzhmanin turistik, kontratat, konfidencialiteti për pasagjerë dhe firmën të dhënat personale do të mbrohen në pajtim me “Ligjin mbi të dhënat personale”, dhe do të ruhen në bazën e shënimeve, nuk lejohet përdorimi i të dhenane personale për qëllime të tjera, dhe ndalohet shpërndarja e tyre tek personat e tretë, vetëm në rastet kurr këtë e kërkon natyra e realizimit të procedurave për aranzhamnin turistik, apo me lejën e udhëtarit paraprakisht në rastet e tjera të caktuara.

20. INFORMATAT:
Informatat verbale, të cilat ndryshojnë nga programi i udhëtimit nuk e obligojnë për pagesë organizatorin e udhëtimit.

21. VËREJTJE:
Udhëtari një ditë para udhëtimit duhet të thërras me telefon  TRAVEL AGENCY FIBULA 038 24 25 26 ose agjentët e autorizuar për të pyetur, apo mund të kontakton në çfarëdo forme tjetër të komunikimit lidhur me konfirmimin e udhëtimit për kohën e nisjes (për shkak se mund të bëhet ndryshimi në kohën e fluturimit).

22. KOMPETENCA  NË RAST TË MOSMARRËVESHJEVE:
Në rast të mosmarëveshjes nga palët kontraktuese të lartëcekura, nëse mosmarëveshja nuk mund të zgjidhet me marrëveshje, për zgjidhjën e kontesteve në mes tyre është kompetente Gjykata Themelore në Prishtinë.

23. DISPOZITAT KALIMTARE:
Këto kushte dhe udhëzime për udhëtim, janë pjesë përbërëse edhe të kontrates së udhëtimit që udhëtari e lidhë me organizatorin, respektivisht me kompanin  “TRAVEL AGENCY FIBULA”,  apo me ndërmjetësuesin e autorizuar nga organizatori.

Kjo rregullore është në fuqi deri në momentin e ndryshim plotësimit të saj apo shfuqizimit të saj  respektivisht me zëvëndësimin e saj me rregullore të re. Në rast të mosmarëveshjes nga palët kontraktuese të lartëcekura, nëse mosmarëveshja nuk mund të zgjidhet me marrëveshje për zgjidhjën e kontesteve në mes tyre është kompetente Gjykata Themelore në Prishtinë.

Kjo rregullore është e hartuar në përputhje me dispozitat e Ligjit mbi Turizmin të Republikës së Kosovës  LIGJI  Nr. 04/L-176 dhe Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve  LIGJI NR. 04/L-077.

24. RERZEVIMET ONLINE NË WEBFAQËN TONË:
Të gjitha rezervimet e bëra online dhe qe nuk paguhen menjëherë 100%, pjesa e mbetur duhët të paguhet me transfer bankar, ku blerësi ka për detyrë të merr përsipër të gjitha shpenzimet e mundshme bankare.

 

Fibula Travel Agency

....................................................

20.05.2022, Prishtinë