- APLIKACIONI PËR VIZË -

 

 

pdf.png

 


 

Ambasada e Republikës së Bulgarisë

INFORMATORI PËR VIZA     

 


Terminet për procedur te aplikimit behen në: tel. 090010200

 

 (Thirrjet mund te bëhen prej PTK's ose VALA's)

 

Shpjegimet e mëposhtme janë vetëm për një vizë qëndrimi të shkurtër në Bullgari (vizë të tipit "C").

Të interesuar për marrjen e një vize qëndrim më të gjatë (viza e tipit "D") duheni të kontaktoni ambasadën për më shumë informata të detajuara.

 

 

Aplikantët duhet të lexoni me kujdes kërkesat për dokumentat që duhet ti dorëzojnë. 

Viza do të ju refuzohet nëse ka munges të dokumenteve të kerkuara (shiko informata më të hollësishme për vizë)

Viza mund të refuzohet për shkak të disa arsye të tjera (shih "Arsyet kryesore për refuzimin e vizës")

Ju lutem vini re, se Ambasada nuk bënë kompensim të mjeteve  në rast të refuzimit të vizës!

 

 

Bullgaria nuk është ende pjesë e zonës Shengen.

Bullgaria nuk lëshon viza Shengen.

Pavaresisht nga lloji dhe tipi i vizës bullgare, procedurat dhe kërkesat për lëshimin e vizave bullgare janë praktikisht identike me ato të vendeve Schengen.

Personat që kanë:

-  vizë Shengen të vlefshme;

-  ose leje qendrimi te gjate per nje shtet te Schengenit;

-  ose vize te gjat qendrimi te tipit “D”, leshuar nga nje shtet te Schengenit,

nuk kanë nevojë per vizë bullgare. Ata  mund të hyjnë dhe të qendrojnë në Bullgari për periudhen e vlefshmerisë, ditët e qendrimit dhe numrin e hyrjeve të vizës Schengen.

Personat qe posedojnë vizë hyrje te Rumanisë mund te kalojnë tranzit pa vizë bullgare.

 

     

 

Modalitetet praktike dhe rregullat për paraqitjen e një aplikimi për vizë

 

1. Aplikacionet duhet të dorzohet jo më parë se tre muaj para fillimit të vizitës në Bullgari.

2. Aplikantët duhet të sigurojë një takim duke telefonuar tel. 0900 10 200.

3. Aplikantët duhet të paraqitet personalisht në Ambasadën Bullgare, kur dorzojn aplikimin. 

4. Aplikantët do të duhet të lejojë marrjen e shenjat e gishtave të tyre.

5. Aplikantët duhet të paguajnë vizën

 

(Pagesa duhet te bëhet  të njëjtën ditë kur ata paraqesin kërkesën e tyre

 në llogarinë e Ambasadës Bullgare No 1110-279346-0101-60 në Bankën ProCredit)

 

Pagesa për vizë:

 60 - për aplikantët nga mosha 12 vjeç e lart. 

 35 - për fëmijët nga mosha 6 vjeç dhe nën moshën 12 vjeç

                   Pa pages  - për fëmijët nën 6 vjeç                        

                      Për pasaportat e lëshuara nga MUP R SRBIJE KOORDINACINA UPRAVA

   Për pasaportat diplomatike

 

 

6. Viza jepet zakonisht pas 5 ditëve të punës (por mund të zgjatet deri në 15 ditë)

 

 

Dokumentet që duhen paraqitur

Për vizë bullgare qëndrim të shkurtër (Vizë të tipit "C")

 

     Për të gjithë aplikantët dhe për të gjitha llojet e vizitave 

 

(1) formularin e aplikimit për vizë 

      (një kopje i është bashkangjitur - shikoshpjegimet në informacion të detajuar)

(2) një pasaportë të kohëve të fundit Madhësia fotografi të vendosura mbiaplikimin

(3) pasaportë të vlefshme (te pakten duhet te jen dy faqe te pasterta - shih kërkesat në informata

         më të hollësishme)

(4) kopje të faqeve të pasaportës në vijim

• parë 2 faqe me foto dhe të dhënat personale të kërkuesit;

• faqet me viza të mëparshme bullgare;

• faqet me viza Shengen të vlefshme nëse ka;

• faqet me vizat e lëshuara nga shteti i destinacionit nëse ka ndonjë.

(5) origjinal që vërteton Pro Credit Bank dokumentin e pagesës së vizës.

(6) të përshtatshme dhe të vlefshme udhëtimi mjekësore të sigurimit (origjinale dhenjë kopje)

 

     Për të miturit (fëmijët nën moshën 18 vjeç), nëse udhëtojnë vetëm

(7) autorizimi (origjinale dhe një kopje) të nënshkruar nga të dy prindërit ose 

kujdestari ligjor dhe të certifikuara nga një gjykatë lokale të Kosovës 

vërteton se prindërve ose kujdestarit ligjor pëlqimin që udhëtojnë të 

pashoqëruar jashtë shtetit fëmija nga ana e tyre Ata që kanë vetëm një prind 

apo një kujdestar ligjor duhet të ketë  dëshmi për këtë Certifikata e lindjes 

është e nevojshme edhe(origjinal dhe një kopje)

 

     Për të  gjithë aplikantët në varësi të llojit të vizitës
(8)
 dokumente të tjera mbështetëse (origjinale dhe një kopje) që tregon
- Qëllimin e udhëtimit;
- Strehim, ose vërtetim të mjeteve të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet për strehim;
- Zotërimin e mjeteve të mjaftueshme të jetesës

 

Për një udhëtim TRANZIT Bullgari (zakonisht për në Turqi)
(a) biletë autobusi,dhe deklaratë bankare të një llogarie (individ) me më së paku      

     200   € (bilanci aktiv) nëse udhëtojnë me autobus;
            ose
      deklaratë bankare të një llogarie (individ) me më së paku 500 € (bilanci aktive)
      nëse udhëtojnë me makinë private
(b) një kopje të një qëndrimi turke lejen / pasaportën, nëse ka;

Multiple vizë transit lëshohet vetëm në rast të paraqitjes së
- Dëshmi shtesë për domosdoshmërinë e udhëtimit të shpeshta për në Turqi
- Dokument valid turke qëndrimit

për një BIZNES në Bullgari VIZITA:
(a) ftesa / deklaratën nga kompania partnere bullgare (origjinale dhe një kopje)

• është një formë standarde (jo vetëm një letër nga partneri bullgar)
• nënshkrimin e partnerit bullgare duhet të jenë të vërtetuara nga noteri në

  Bullgari
• duhet të regjistrohet në zyrën e emigracionit relevante në Bullgari;

 (b) kontratën e punës
             ose 
       certifikatën e regjistrimit të kompanisë nëse aplikanti është pronar i kompanisë
(c) deklaratë bankare të një llogarie (individuale) në provë e posedimit

      tëmjaftueshme mjete financiare (bilancin aktive së paku 500€, ose 50 € në ditë,

      nëseqëndrimi është më I se 10 ditë)

(d) dokumentet që kanë aktivitetet e biznesit të kompanisë
      (nënshkruar kontratat, faturat ose deklaratat doganore apo dëshmi të tjera

       tëvërtetë import / eksportin e mallrave, fletët e bilancit për qarkullim vjetor,
       taksave të paguara për vitin paraprak
, etj);

Viza me shumë hyrje për biznesin lëshohet vetëm në rast të paraqitjes së
- Dëshmi shtesë për domosdoshmërinë e udhëtimit të shpeshta në Bullgari;
- Dokumentet e mirë dhe të besueshëm siç është përshkruar në pikën (d) më sipër.

 

Për TURIZëM apo për ARSYE PRIVATE:
(a) një ftesë / deklaratë nga të presë bullgar (origjinale dhe një kopje)it

• është një formë standarde (jo vetëm një letër nga partneri bullgar)
• nënshkrimin e partnerit bullgare duhet të jenë të vërtetuara nga noteri në Bullgari
• duhet të regjistrohet në zyrën e emigracionit relevante në Bullgari;

           ose
      rezervim hoteli për kohëzgjatjen e qëndrimit në Bullgari

është e preferueshme në qoftë se rezervim hoteli / prenotim është parapaguar ose të garantuara nga një kartë krediti të vlefshme (të pakthyeshme prenotim) dhekonfirmuar nga hoteli

(b) kontratën e punës
          ose
      certifikatën e regjistrimit të kompanisë, nëse aplikanti është pronar I kompani

(c) deklaratë bankare të një llogarie (individuale) në provë e posedimit tëmjaftueshme

      mjete financiare (bilancin aktive së paku 500 €, ose 50 € në ditë, nëseqëndrimi është më i

      se 10 ditë)

 

për të DELEGACIONEVE  ZYRTARE  / VIZITA
- Një letër zyrtare ftesë / lëshuar nga një institucion bullgare

- Një letër të lëshuar nga institucioni zyrtar në Kosovë, që konfirmon që kërkuesiështë një

    anëtar i delegacionit zyrtar udhëtonte për në Bullgari.

 

Për udhëtime / vizitat e ndërmarra për POLITIKE, SHKENCORE,KULTURORE, SPORT, ose për arsye fetare ose të tjera:
- Një letër zyrtare ftesë / lëshuar nga institucioni pritës bullgar;

- letrën e lëshuar nga institucioni përkatës në Kosovë, që konfirmon që kërkuesiështë një   

  anëtar i delegacionit zyrtar udhëtonte për në Bullgari.

 

Për arsye Mjekësore
- Një dokument zyrtar nga spitali bullgar;
- Vërtetim të mjeteve të mjaftueshme financiare për të paguar për trajtimin mjekësor.

 
 

 

Ambasada Bullgare në Prishtinë 

Informacion shtesë:  http://www.mfa.bg